Happy Buddha Birthday

Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2636


Phật Lịch: 2556 / Dương Lịch: 2012

Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtHappy Reverence of Buddha Birthday Celebration in the year 2636th
Buddhist Calendar: 2556 / Common Calendar: 2012

Nammo Lord Original Master Sakyamuni Buddha

Kính lạy đức Thế Tôn,
Bậc Cha lành ba cõi.[1]
Đức Từ bi, trí tuệ,
Tỏa sáng khắp muôn phương.
Chúng con một dạ chí thành,

Hướng về quy ngưỡng bậc Thầy nhân thiên."

Respectful homage to the World-Honored One,
Who is the gentle Father of the three realms.[2]
His loving kindness, compassion, and wisdom,
Shine all over all directions.
We who show our sincere wholeheartedness
Directly turn to admiration of the Teacher of gods and human beings.

Kính bạch: Chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng Tọa, Đại đức Tăng Ni,
Kính thưa: Quý Phật tử, quý Đồng Hương, và quý Quan Khách,

Respectful to the Most Venerable, the Senior, the Venerable Buddhist Monks and Nuns,
Dear to lay Buddhists, Country people, and Guests of honor,

Ngược dòng thời gian cách đây hơn 2635 năm, một con người lịch sử bằng xương bằng thịt xuất hiện trên thế gian này vì an lạc cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Người đó chính là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đản sinh dưới cây Vô Ưu tại vườn Lâm Tỳ Ni, một phần nước Nê-pan (Nepal) ngày nay.
Going back to the upstream time over than 2636 years ago, a historical person in the flesh appeared in the world, out of peace for the many, out of happiness for the many, out of peacefulness and happiness for gods and for human beings. That person is namely Sakyamuni Buddha, who was born under a Sorrowless (Ashoka) tree in Lumbini park – part of Nepal today.
Sự đản sinh của Ngài mang nhiều hiện tượng kỳ diệu: “Tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất,” và Ngài dõng dạc nói rằng: “Trên trời dưới trời, chỉ có cái Ta là tôn quý. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.[3] Cái Ta ở đây chỉ cho con người hướng thượng và hướng thiện, hướng tới an vui và giải thoát cho tự thân và cho tha nhân ngay cuộc đời này, ngoài con người giác ngộ này ra, không có một vị thần linh siêu nhân nào có thể thay thế.

His descending on earth brought many wonderful phenomena: “His right finger raised up to the sky, his left finger pointed down to the earth,” and He self-confidently said: “In all the world, only Atman (self or person) is uppermost; all living beings have their Buddha-nature.[4] Atman here indicates a human on the path of upper direction and good direction, leading to peaceful joy and deliverance for oneself and others right in this life. Apart from such a human of enlightenment, there is no a supreme god being able to take the human position.


Sự ra đời của đức Phật là báo hiệu niềm vui lớn cho nhân thế rằng bánh xe chánh pháp bắt đầu vận chuyển, ánh sáng Từ bi, trí tuệ, và hòa bình của đạo Phật bắt đầu lan tỏa trong khắp nhân gian. Nơi nào đạo Phật có mặt là nơi đó có hòa bình, an vui và hạnh phúc đích thực cho số đông nếu mọi người cùng nhau thực hành làm các việc thiện và áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống hằng ngày của mình.
The Buddha’s birth, which was a great meaningful event for human life, gave rise to the Dharma wheel beginning to turn in motion, and the light of loving-kindness, compassion, wisdom, and peace starting out to spread all over the world. Wherever Buddhism has been present, there people have authentic happiness, peace and joy for the masses if everyone practices doing good and applying the Buddha’s teachings into their daily life together.
Đức Phật dạy: “Mọi người sinh ra trên hành tinh này, ai cũng có giọt nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ, ai cũng sợ gươm đao, và ai cũng muốn có được an vui và hạnh phúc ngay tại thế gian này.” Thực vậy, đạo Phật rất bình đẳng, không phân biệt giai cấp và kì thị chủng tộc, hễ ai có đủ duyên tu tập, thì người đó có được cuộc sống an vui và hạnh phúc cho mình và cho những người thân người thương trong gia đình của mình ngay trong cuộc sống hiện tại.
The Buddha has said: “All people that were born on this planet have the same salty tears, the same red drops of blood, also fear swords and scimitars, and also desire to have joy and happiness right in the present world.” Indeed, Buddhism, which is very equal in its outlook, does not discriminate caste and race – all those who have enough good conditions to cultivate and practice the Buddha’s tenets lead their joyful and happy lives for themselves and for their relatives and beloved ones in their families right in the present life.

Xưa cũng như nay, đạo Phật không bao giờ gây ra chiến tranh tôn giáo cho bất cứ ai. Điều tỉnh thức thứ nhứt trong đạo Phật là không được giết hại chúng sinh, kể cả các loài động vật và thực vật; điều đó có nghĩa là đạo Phật khuyên dạy mọi người nên ý thức phát triển và nuôi dưỡng lòng từ bi đối với chúng sanh muôn loài bằng cách phóng sanh và bảo vệ môi trường thiên nhiên.
In the ancient days as well as now, Buddhism has never caused a religious war for anyone. A main principle in Buddhism is that one is not allowed to kill any living beings, including plants and animals; it means Buddhism has always taught and advised everyone to be aware to develop and to nurture their loving heart toward living things and living beings by releasing animals and protecting natural environment.

Thực hành theo những lời Phật dạy, mỗi chúng ta nguyện đi trên con đường an vui và hạnh phúc của đức Thế Tôn, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh pháp, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương để góp phần đem lại an vui và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này.
Practicing the Buddha’s teachings, we each vow to go on His joyful and happy path, vow to light up the Dharma torch, and vow to light up the torch of love in order to contribute to bringing joyfulness and happiness for the many all over the planet.
Nhân mùa Phật Đản lần thứ 2636, thường lịch năm 2012, học theo hạnh từ bi và trí tuệ của Ngài, chúng ta nhất tâm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhơn dân được an lạc, nạn chiến tranh, cướp bóc và thiên tai giản dần bằng cách nuôi dưỡng và phát khởi lòng từ, ăn chay, niệm Phật, tụng Kinh, ngồi thiền, bố thí, và phóng sanh.
On the occasion of Vesak Day in 2636th, in 2012, learning the path of His loving-kindness, compassion and wisdom, we pray wholeheartedly for peace in the world, we bless and pray that people would live in peacefulness, and that the danger of wars, criminal acts and calamities is gradually reduced by nurturing and developing the compassionate heart, by eating vegetarian food, by repeating the Buddha’s names, chanting Sutras, sitting in Meditation, giving alms, and releasing animals.

Kính chúc quý vị an trú vững chãi và thấm nhuần ánh sáng giác ngộ, hòa bình, từ bi, và trí tuệ của đức Thế Tôn!
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
May all of you dwell steadily in and be permeated by the light of the World-Honored One’s enlightenment, loving-kindness, compassion, wisdom, and peace!
Namo Sakyamuni Buddha born under a Sorrowless Tree in Lumbini Garden.

By Thích Trừng Sỹ

[1] Ba cõi gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
[2] The three realms comprise the realm of desire, that of form and that of formlessness.

Kizoa slideshow: Light of Enlightenment and Peace - Slideshow

About Thích Trừng Sỹ

My photo
United States
Đây là trang nhà của Thich Trừng Sỹ Email: thichtrungsy123@gmail.com, sonyhappy123@gmail.com . Thầy Trừng Sỹ sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. Xuất gia tại Chùa Linh Nghĩa (Cell Phone: 0905989707), Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam năm 1987. Đệ tử của Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh. Thọ giới Sa di tại bổn Tự năm 1989. Thọ giới lớn tại Chùa Long Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam năm 1993. Tốt nghiệp Trung Cấp Phật học tại Nha Trang, Khánh Hòa - khóa I hạng II (1990-1994). Tốt nghiệp Cử Nhân Phật học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam - HCM city - khóa IV, hạng III (1997-2001). Tốt nghiệp Thạc Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ - hạng I (2002-2004). Tốt nghiệp Phó Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ, hạng I (2004-2005). Tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ (2006 - 2009). Thầy được mời thuyết giảng tại Đại học Seattle-Washington với các đề tài "Thiền Tập" và "Mối quan hệ giữa Thầy và Trò trong Giáo Dục Phật Giáo năm 2011." Năm 2012-2014, Thầy Sinh hoạt ở Chùa Linh Sơn Austin, Leander, Texas. Hiện nay, Thầy làm Trụ Trì Chùa Pháp Nhãn 136 The Ranch RD. Del Valle, TX 78617, và hoằng Pháp tại Hoa Kỳ.