Thành Đạo
              Pháp thoại  về Ngày Lễ Thành Đạo của Đức Phật Thích Ca và Thiền Tập tại Nhà Nguyện (Chapel) tại bịnh viện Swidhish ở thành phố Seattle, Washington vào ngày 8-12-2011.

Thích Trừng Sỹ
(Xin Bấm vào để xem movie)
(Please click and watch this movie)


       The Dharma talk about Enlightenment Day of  Lord Sakyamuni Buddha and Meditation Practice at Swidhish hopital Chapel  in Seattle city, Washington state  on Dec. 8, 2011.
By Ven. Thich Trung Sy

 
Ngày Thành Đạo (Bodhi Day)
 
Sáng ngày Mùng 8, tháng 12, năm 2011, tại bệnh viện Swedish, thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ Quốc, nhận lời mời của bác sĩ Jeff Schoening và Shuri Saigusa, Hòa thượng Thích Nguyên An, Thượng tọa Thích Nguyên Kim, và thầy Trừng Sỹ tới bệnh viện này để làm lễ Phật thành đạo khoảng 60 phút.
Trong buổi Lễ này, bác sĩ Jeff Schoening kể câu chuyện ngắn về đức Phật Thích Ca Mâu Ni khoảng 7 phút. Thượng tọa Kozen, tên tiếng Việt Nam là Thích Minh Tịnh, người Mỹ tu khoảng 47 năm, hướng dẫn các y, bác sĩ và các nhà lãnh đạo tinh thần tại bệnh viện, niệm A Di Đà Phật bằng tiếng Tàu, tiếng Phạn, và cả tiếng Việt nữa.

Sau đó, cả 3 thầy Việt Nam tụng Kinh Bát Nhã, làm lễ sái tịnh và chú nguyện bằng cách để tượng Phật nhỏ trên đầu của từng vị. Qua buổi Lễ này, thân tâm của học đều cảm thấy an vui và nếm được pháp lạc. Cũng trong buổi Lễ cầu nguyện này, thầy Trừng Sỹ người được đề nghị thuyết trình pháp thoại ngắn gọn về ý nghĩa ngày Phật thành đạo và thiền tập khoảng 15 phút cho các vị ở đây.
Kính chào quý vị buổi sáng,
Bài pháp thoại của tôi được trình bày hôm nay gồm có 2 phần:
Ý nghĩa ngày Phật thành đạo và thiền tập.
1.   Ý nghĩa ngày Phật thành đạo  (The Meaning of the Enlightenment Day)
Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, ngày Mùng 8 chạp hằng năm là ngày thành đạo của đúc Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau 49 ngày đêm thiền định dưới cội cây Bồ Đề (Bodhi), Bồ tát Siddhārtha chứng ngộ và trở thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni vào thế kỷ thứ sáu, khoảng 589 trước dương lịch lúc 35 tuổi.  


Good morning dear the Most Venerable Thich Nguyen An, Senior Venerable Thich Nguyen Kim, Reverend Shuri Saigusa, Doctor Jeff Schoening, Chaplains, and friends.
Today is on December 8, 2011. We are present at the Swedish Hospital chapel. I would like to present the Dharma talk which consists of two main contents: That is, “The Enlightenment Day and Meditation Practice.”
First, according to Mahayana Buddhist tradition, annual December 8 is the Enlightenment Day of Sakyamuni Buddha.
After 49 days and nights practicing and sitting meditation under the root of the Bodhi tree, Bodhisattva Siddhārtha got enlightenment and became the Buddha who was called Sakyamuni in the 6th century BC, about 589 BC at the age of 35.
Sakyamuni Buddha who was the fully Enlightened One founded Buddhism, which was present in the world more than 2500 years ago.
Như các bạn biết theo quan điểm Phật giáo, ngày giác ngộ được gọi là ngày bình đẳng, an vui, hòa bình và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Kể từ ngày đó, ánh sáng giác ngộ của Phật giáo được lan rộng ra với thế giới. Bất cứ nơi nào Phật giáo có mặt, thì nơi đó con người không phân biệt giai cấp, không phân biệt màu da và chủng tộc. Bất cứ nơi nào Phật giáo đã có mặt, thì  nơi đó con người sẽ không xảy ra một cuộc chiến tranh tôn giáo nào cả. Và ở bất cứ nơi nào Phật giáo có mặt, thì con người sẽ sống trong hòa bình và hạnh phúc nếu tất cả mọi người và mỗi gia đình đều cùng nhau tinh tấn thực hành và áp dụng giáo lý của Đức Phật trong cuộc sống hàng ngày.
As you know according to Buddhist viewpoints, the Enlightenment Day is called as the day of equality, peace, joyfulness and happiness for devas and human beings. Since that day, the enlightenment light of Buddhism was spread out to the world. Wherever Buddhism has been present, there people do not discriminate a caste, skin color, and race. Wherever Buddhism has been present, there people do not have a religious war. And wherever Buddhism has been present, there people live in peace and happiness if everyone and every family together practice and apply the Buddha’s teachings diligently in their daily lives.
2. Thiền tập (Meditation Practice)
Thứ hai, một trong những phương pháp thực tập hiệu quả và hữu ích nhất cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta là thực hành thiền định. Trong mỗi buổi sáng, buổi chiều, hoặc buổi tối, chúng ta nên để dành ra ít nhất 20 phút hoặc nửa giờ để thực hành thiền định. Mỗi lần thiền tập là mỗi lần chúng ta lại làm tăng thêm nhiều năng lượng tinh thần của mình. Khi chúng ta thực hành thiền định thường xuyên hàng ngày hoặc mỗi đêm, thì năng lượng tinh thần của chúng ta sẽ trở nên đầy đủ hơn nhiều.  Lúc đó, chúng ta có đủ năng lượng tinh thần để chia sẻ với những người khác.
Second, one of the most effective and helpful practice methods for our daily lives is meditation practice. In every morning, every afternoon, or every evening, we should spare or save at least 20 minutes or half an hour for meditation practice. Every time of practicing meditation is every time of recharging more our spiritual energies. When we practice meditation regularly everyday or every night, our spiritual batteries will become full. At that time, we have enough our spiritual energies to share other people.

Thật vậy, mỗi lần chúng ta thực hành thiền định, có nghĩa là mỗi lần chúng ta khơi dậy, nuôi dưỡng, và phát triển các nguồn năng lượng của tình thương yêu, lòng từ bi, trí tuệ, an lạc, và hạnh phúc cho chính mình. Lúc đó, chúng ta có thể chia sẻ những nguồn năng lượng này với những người thân, người thương của mình, bệnh nhân, hoặc cho những người khác nữa. Từ đây, những gì chúng ta nói, những gì chúng ta nghĩ và những gì chúng ta làm đều có khả năng mang lại những hoa trái an vui và hạnh phúc đích thực cho mình và cho người khác ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
Indeed, every time we practice meditation, meaning every time we arouse, nurture, and develop the energies of loving-kindness, compassion, wisdom, peacefulness, and happiness for ourselves. At that time, we can share them to our beloved ones, relatives, patients, or to someone else. From here, what we say, what we think, and what we do have the ability to bring flowers and fruits of authentic joyfulness and happiness to ourselves and to others right here and right now in the present life.

Nhận thức rõ ràng như thế này, chúng ta có thể sống sâu sắc và tự do trong từng giây và từng phút. Mỗi hơi thở là còn sống. Mỗi thực hành là thanh thản. Từng giây phút là còn sống. Từng giây phút là an nhàn. Chúng ta càng áp dụng thực hành thiền định trong từng phút, thì mình cảm thấy yên bình hơn trong từng phút. Chúng ta càng áp dụng thực hành thiền định trong từng giờ, thì mình cảm thấy hạnh phúc hơn trong từng giờ. Và chúng ta càng áp dụng thực hành thiền định hàng ngày, thì mình cảm thấy vui tươi và thanh thản nhiều hơn mỗi ngày. Niềm an lạc là thiền tập, hạnh phúc là thiền tập, và giải thoát tự do là thiền tập.
Being clearly aware of like this, we can live deeply and freely in every second and every minute. Every breath is alive. Every practice is leisurely. Every moment is alive. Every moment is leisurely. The more we apply meditation practice in every minute, the more peaceful we feel with it in every minute. The more we apply meditation practice in every hour, the happier we feel with it in every hour. And the more we apply meditation practice in everyday, the more joyful and leisurely we feel with it in everyday. Peaceful joy is in meditation practice, happiness is in meditation practice, and freedom is in meditation practice.
Chúng ta hiểu và thực hành được như vậy, thì niềm an lạc và hạnh phúc có khả năng thấm nhuần mát mẻ và trong lành vào thân tâm của chúng ta.
Hơn nữa, chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta là có sẵn trong hơi thở.
Hơi thở trong chánh niệm.
Chánh niệm là có an lạc và hạnh phúc.
Niềm an lạc và hạnh phúc có mặt trong thân tâm chúng ta.
Tu luyện là quá trình nhận biết, làm sạch và chuyển hoá dần dần những điều trái thành điều phải, nỗi buồn thành niềm vui, phiền não thành bồ đề, đau khổ thành niềm an lạc và hạnh phúc.
Tu tập là đạt được niềm an lạc và hạnh phúc cho chính mình và cho người khác ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
We understand and practice like this, peacefulness and happiness have the ability to permeate and to make our bodies and minds cool and fresh.
Moreover, we know that our lives are available in breath.
Breath is available in right mindfulness.
Right mindfulness is available in peacefulness and happiness.
Peacefulness and happiness are available in our bodies and minds.
Cultivating is the process of recognizing, purifying and transforming wrong into right, sorrow into joy, defilement into bodhi, suffering into peace and happiness step by step.
To cultivate is to achieve peacefulness and happiness for oneself and for others right here and right now in the present life.


Before finishing Dharma talk today, i would like to invite all of you together with me to sing a meditation song which is entitled “I am free.

Breathing in, breathing out,
Breathing in, breathing out,
I am blooming as a flower,
I am fresh as the dew,
I am solid as a mountain,
I am firm as the earth.
I am free.
Breathing in, breathing out,
Breathing in, breathing out,
I am water
Reflecting
what is real, what is true
And I feel
There is space
Deep inside of me
I am free, I am free, I am free.”
(Plum village song)

Thank you for your attention!
May all of you be well and be happy in Meditation practice!
 


About Thích Trừng Sỹ

My photo
United States
Đây là trang nhà của Thich Trừng Sỹ Email: thichtrungsy123@gmail.com, sonyhappy123@gmail.com . Thầy Trừng Sỹ sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam. Xuất gia tại Chùa Linh Nghĩa (Cell Phone: 0905989707), Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam năm 1987. Đệ tử của Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh. Thọ giới Sa di tại bổn Tự năm 1989. Thọ giới lớn tại Chùa Long Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam năm 1993. Tốt nghiệp Trung Cấp Phật học tại Nha Trang, Khánh Hòa - khóa I hạng II (1990-1994). Tốt nghiệp Cử Nhân Phật học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam - HCM city - khóa IV, hạng III (1997-2001). Tốt nghiệp Thạc Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ - hạng I (2002-2004). Tốt nghiệp Phó Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ, hạng I (2004-2005). Tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ (2006 - 2009). Thầy được mời thuyết giảng tại Đại học Seattle-Washington với các đề tài "Thiền Tập" và "Mối quan hệ giữa Thầy và Trò trong Giáo Dục Phật Giáo năm 2011." Năm 2012-2014, Thầy Sinh hoạt ở Chùa Linh Sơn Austin, Leander, Texas. Hiện nay, Thầy làm Trụ Trì Chùa Pháp Nhãn 136 The Ranch RD. Del Valle, TX 78617, và hoằng Pháp tại Hoa Kỳ.